Ochrona danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności znajdującą się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w części "Wskazówki dotyczące podmiotu odpowiedzialnego" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane? 

Z jednej strony, Państwa dane są gromadzone przez Państwa, którzy je nam przekazują. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa wizyty na stronie internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane? 

Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych? 

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tej sprawie oraz w innych kwestiach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas.

Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny 

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być między innymi: adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Używamy następującego hostera:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning 

Zawarcie umowy na realizację zamówienia 

W celu zapewnienia zgodnego z ochroną danych przetwarzania danych zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę dotyczącą przetwarzania zleceń.

Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca właściwego urzędu 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Unternehmervereinigung Uckermark e.V.

Berliner Straße 52e
16303 Schwedt/Oder

Telefon: 03332 2670910
Telefax: 03332 2670914
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania 

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku złożenia przez Państwa uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane te zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 DSGVO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego 

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych 

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS 

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie 

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami.

  • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania przeglądu mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO, należy dokonać wyważenia Państwa interesów i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych 

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych, opublikowanych w ramach zobowiązania do impressum, do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

Gromadzenie danych na tej stronie

Cookies

Nasze strony internetowe używają tak zwanych "cookies". Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub trwale (cookies stałe) na Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, aż sami je Państwo usuniecie lub zostaną automatycznie usunięte przez Państwa przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia usług. O ile zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Zgoda na pliki cookie za pomocą Consent Manager Provider

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie firmy Consent Manager Provider w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym oraz udokumentowania tego zgodnie z prawem o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, strona internetowa: https://www.consentmanager.de (dalej "Dostawca Consent Manager").

Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, następuje połączenie z serwerami firmy Consent Manager Provider w celu uzyskania jego zgody i innych oświadczeń dotyczących korzystania z plików cookie. Następnie Consent Manager Provider zapisuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przyporządkować udzielone zgody lub ich odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, samodzielnie usunie plik cookie Consent Manager Provider lub do czasu, gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe prawne zobowiązania dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Consent Manager Provider służy do uzyskiwania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookies. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Umowa dotycząca realizacji zamówienia 

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia z firmą Consent Manager Provider. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że Consent Manager Provider przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i w zgodzie z DSGVO.

Zapytanie drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem 

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeżeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczna obsługa kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO), jeśli została ona udzielona.

Dane, które przesyłacie Państwo do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostają u nas do momentu, gdy zażądacie Państwo ich usunięcia, cofniecie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Nasze strony w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych poprzez sieci społeczne

Prowadzimy publicznie dostępne profile na portalach społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas sieci społecznościowych można znaleźć poniżej.

Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp. mogą z reguły dokładnie analizować zachowanie użytkownika podczas odwiedzania ich strony internetowej lub strony ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciskami "Lubię to" lub banerami reklamowymi). Odwiedzanie naszych stron w mediach społecznościowych wywołuje liczne operacje przetwarzania danych istotne z punktu widzenia ochrony danych. W szczegółach:

Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedza nasze strony w mediach społecznościowych, operator portalu mediów społecznościowych może przyporządkować tę wizytę do jego konta użytkownika. Dane osobowe użytkownika mogą być jednak w pewnych okolicznościach gromadzone również wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta na danym portalu społecznościowym. W tym przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pomocą plików cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym lub poprzez rejestrowanie Państwa adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób można wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach wewnątrz i na zewnątrz danej obecności w mediach społecznościowych. O ile użytkownik posiada konto w danej sieci społecznościowej, reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik jest lub był zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich procesów na portalach mediów społecznościowych. W zależności od dostawcy dalsze operacje przetwarzania danych mogą być zatem wykonywane przez operatorów portali mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach użytkowania i postanowieniach dotyczących ochrony danych osobowych na odpowiednich portalach społecznościowych.

Podstawa prawna 

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najbardziej kompleksowej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO. Procesy analizy inicjowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą zostać określone przez operatorów portali społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Strona odpowiedzialna i dochodzenie praw 

Jeżeli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron w mediach społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych, które zostały wywołane podczas tej wizyty. Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw (informacje, korekta, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i skargi) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. wobec Facebooka).

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na przetwarzanie danych przez portale społecznościowe. Nasze opcje są w dużej mierze uzależnione od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Przechowywane pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymywania danych - pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są zapisywane przez operatorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Sieci społecznościowe w szczegółach

Facebook 

Mamy swój profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Ustawienia reklam można dostosować samodzielnie na swoim koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć na poniższy link i zalogować się na stronie: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.